Jo sille sjen, it sil prachtich wêze, om't wy geweldich binne!